KITStore s. r. o.

met maatschappelijke zetel te Jeremenkova 503/42, Praag 4, postcode 147 00, Tsjechische Republiek

identificatienummer: 04716256

Fiscaal identificatienummer: CZ04716256

ingeschreven in het handelsregister van de gemeentelijke rechtbank van Praag, afdeling C, nummer 252186,

voor de verkoop van goederen via de onlineshop op het internetadres www.kitstore.cz

 1. Inleidende bepalingen 

1.1 Deze handelsvoorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") van de commerciële onderneming , met maatschappelijke zetel te Jeremenkova 503/42, Praag 4 - Braník, postcode 147 00,Tsjechische Republiek, identificatienummer: 04716256 , ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door het Gemeentelijk Bureau in Praag, (hierna te noemen "Verkoper") regelen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1751, lid 1 van Wet nr. 89/2012 Coll, Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen het "Burgerlijk Wetboek"), de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen die ontstaan in verband met of op grond van een koopovereenkomst (hierna te noemen de "Koopovereenkomst") gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna te noemen de "Koper") via de webwinkel van de verkoper. De online shop wordt beheerd door de Verkoper op de website gelegen op www.kitstore.cz (hierna genoemd de "Website"), via de interface van de Website (hierna genoemd de "Shop Web Interface"). 

1.2 De Voorwaarden zijn niet van toepassing indien degene die voornemens is goederen van de Verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die handelt bij het bestellen van goederen in het kader van zijn/haar bedrijf of in het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep. 

1.3 Van de voorwaarden afwijkende bepalingen kunnen in de koopovereenkomst worden overeengekomen. De afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang op de bepalingen van de voorwaarden. 

1.4 De bepalingen van de algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst. De Koopovereenkomst en de Voorwaarden zijn opgesteld in de Tsjechische taal. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de Tsjechische taal. 

1.5 De Verkoper kan de tekst van de Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze bepaling laat de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de Voorwaarden onverlet. 

 1. Gebruikersaccount 

2.1 Op basis van de registratie van de Koper op de Website kan de Koper toegang krijgen tot de gebruikersinterface. De Koper kan goederen bestellen via zijn/haar gebruikersinterface (hierna "gebruikersaccount" genoemd). Indien de webinterface van de Shop dit toelaat, kan de Koper ook zonder registratie rechtstreeks via de webinterface van de Shop goederen bestellen. 

2.2 Bij het registreren op de website en bij het bestellen van goederen is de Koper verplicht alle informatie correct en naar waarheid te verstrekken. De Koper is verplicht de in het Gebruikersaccount verstrekte informatie bij te werken wanneer deze verandert. De door de Koper in de gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen verstrekte informatie wordt door de Verkoper als correct beschouwd. 

2.3 De toegang tot de gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount. 

2.4 Koper is niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van het gebruikersaccount.  

2.5 De Verkoper kan het gebruikersaccount opzeggen, in het bijzonder indien de Koper zijn gebruikersaccount langer dan een jaar niet gebruikt of indien de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst (met inbegrip van de Voorwaarden) niet nakomt. 

2.6 De Koper erkent dat het Gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, met name in verband met noodzakelijk onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van de Verkoper of noodzakelijk onderhoud van hard- en softwareapparatuur van derden. 

 1. Sluiting van het koopcontract

3.1 Elke presentatie van de in de webinterface van de winkel geplaatste goederen is van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht een koopovereenkomst met betrekking tot deze goederen te sluiten. Artikel 1732, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

3.2 De webinterface van de shop bevat informatie over de goederen, met inbegrip van de prijzen van de afzonderlijke goederen. De prijzen van de goederen zijn inclusief belasting op de toegevoegde waarde en alle aanverwante kosten. De prijzen van de goederen blijven geldig zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de verkoper om een koopovereenkomst te sluiten op individueel overeengekomen voorwaarden. 

3.3 De webinterface van de winkel bevat ook informatie over de kosten voor verpakking en levering van de goederen. De informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen die in de webinterface van de winkel wordt verstrekt, geldt alleen voor gevallen waarin de goederen binnen het grondgebied van de Tsjechische Republiek worden geleverd. 

3.4 Om goederen te bestellen dient de Koper het bestelformulier in de webinterface van de Shop in te vullen. Het bestelformulier bevat met name informatie over: 

 • 3.4.1. de bestelde goederen (de bestelde goederen worden door de koper "ingevoegd" in het elektronische winkelwagentje van de webinterface van de winkel),
 • 3.4.2. de wijze van betaling van de koopprijs van de goederen, bijzonderheden over de gewenste wijze van levering van de bestelde goederen en
 • 3.4.3. informatie over de kosten in verband met de levering van de goederen (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Bestelling"). 

3.5 Alvorens de Bestelling aan de Verkoper te verzenden, wordt de Koper in staat gesteld de door de Koper in de Bestelling ingevoerde gegevens te controleren en te wijzigen. De Koper verstuurt de bestelling naar de Verkoper door te klikken op de knop "bestelling verzenden". De in de bestelling verstrekte gegevens worden door de Verkoper als correct beschouwd. 

3.6 De verzending van de bestelling wordt beschouwd als een handeling van de koper, die de bestelde goederen, de koopprijs, de persoon van de koper en de wijze van betaling van de koopprijs op onbetwistbare wijze identificeert en voor de overeenkomstsluitende partijen een bindend voorstel voor de koopovereenkomst vormt. De geldigheid van de bestelling is afhankelijk van het invullen van alle verplichte gegevens op het bestelformulier, het kennis nemen van deze voorwaarden op de website en de bevestiging van de koper dat hij deze voorwaarden heeft gelezen.

 3.7 Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling bevestigt de Verkoper deze ontvangst aan de Koper per e-mail naar het e-mailadres van de Koper dat in de gebruikersinterface of in de bestelling is vermeld (hierna het "e-mailadres van de Koper" genoemd). 

3.8 Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, hoogte van de koopprijs, geschatte verzendkosten) is de verkoper altijd gerechtigd de koper om een aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch). 

3.9 Het ontwerp van aankoopcontract in de vorm van een bestelling is vijftien dagen geldig.

3.10. De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper komt tot stand door de levering van de aanvaarding van de bestelling (aanvaarding), die door de verkoper per e-mail aan de koper wordt gezonden, aan het e-mailadres van de koper. 

3.11. Indien een van de in de bestelling vermelde eisen niet door de verkoper kan worden vervuld, stuurt de verkoper de koper een gewijzigde offerte naar het e-mailadres van de koper met vermelding van de mogelijke varianten van de bestelling en met het verzoek om de mening van de koper. 

3.12. Het gewijzigde aanbod wordt beschouwd als een nieuw voorstel voor de koopovereenkomst en de koopovereenkomst komt in dat geval pas tot stand na aanvaarding door de koper per e-mail. 

3.13. De Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het sluiten van de Koopovereenkomst. De kosten die de Koper maakt voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de Koopovereenkomst (kosten van internetverbinding, kosten van telefoongesprekken) zijn voor rekening van de Koper zelf, en deze kosten zullen niet afwijken van het basistarief. 

 1. Prijs van de goederen en betalingsvoorwaarden 

4.1 De Koper kan de prijs van de Goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de Goederen uit hoofde van de Koopovereenkomst op de volgende manieren aan de Verkoper betalen:

4.2 Samen met de koopprijs betaalt de koper aan de verkoper ook de kosten verbonden aan de verpakking en levering van de goederen ten belope van het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs ook de kosten in verband met de levering van de goederen. 

4.3 De Verkoper verlangt geen aanbetaling of andere soortgelijke betaling van de Koper. Dit laat het bepaalde in artikel 4.6 van de Voorwaarden betreffende de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs van de goederen onverlet. 

4.4 Bij contante betaling of bij betaling bij levering is de koopprijs verschuldigd bij ontvangst van de goederen. In geval van niet-contante betaling is de koopprijs verschuldigd binnen 3 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst. 

4.5 In geval van niet-contante betaling is de koper verplicht de koopprijs van de goederen samen met het variabele symbool van de betaling te betalen. In geval van niet-contante betaling is aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan wanneer het desbetreffende bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven. 

4.6 De verkoper is gerechtigd, in het bijzonder wanneer er geen aanvullende orderbevestiging door de koper is (artikel 3.6), betaling van de volledige koopprijs te verlangen voordat de goederen aan de koper worden verzonden. Artikel 2119, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

4.7 Door de verkoper aan de koper toegekende kortingen op de prijs van de goederen zijn niet cumuleerbaar. 

4.8 Indien dit in het handelsverkeer gebruikelijk is of door algemeen verbindende wettelijke voorschriften wordt voorgeschreven, verstrekt Verkoper aan Koper een fiscaal document - een factuur - met betrekking tot betalingen die op grond van de Koopovereenkomst zijn gedaan. De verkoper is BTW-plichtig. De verkoper zal het fiscale document - factuur aan de koper uitreiken na betaling van de prijs van de goederen en dit in elektronische vorm naar het elektronische adres van de koper sturen. 

4.9 Volgens de wet op de verkoopregisters is de verkoper verplicht een ontvangstbewijs aan de koper af te geven. Tegelijkertijd is hij verplicht de ontvangen verkopen online te registreren bij de belastingadministrateur; in geval van technische storing, dan uiterlijk binnen 48 uur. 

4.10. Promocodes, kortingsbonnen en kortingen uit loyaliteitsprogramma's kunnen niet worden gecombineerd. Bij een aankoop mag slechts één kortingscode of één korting van een loyaliteitsprogramma worden gebruikt. 

 1. Terugtrekking uit de koopovereenkomst 

5.1 De Koper erkent dat volgens de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek de Koopovereenkomst niet kan worden herroepen, onder andere: 

 • 5.1.1. voor de levering van goederen waarvan de prijs afhankelijk is van de schommelingen van de financiële markt, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 • 5.1.2. voor de levering van goederen die zijn aangepast aan de wensen van de koper of voor de persoon van de koper
 • 5.1.3. de levering van een geluids- of beeldopname of een computerprogramma indien de oorspronkelijke verpakking is verbroken,
 • 5.1.4. voor de levering van digitale inhoud, tenzij deze werd geleverd op een materiële drager en werd geleverd met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de koper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en de verkoper de koper vóór het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld dat hij in dit geval geen herroepingsrecht heeft. 

5.2 Behalve in het geval bedoeld in artikel 5.1 of in enig ander geval waarin de Koopovereenkomst niet kan worden herroepen, heeft de Koper het recht om de Koopovereenkomst te herroepen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Goederen overeenkomstig de bepalingen van artikel 1829 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat indien het voorwerp van de Koopovereenkomst bestaat uit verschillende soorten Goederen of de levering van verschillende onderdelen, deze termijn loopt vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van de Goederen. De herroeping van de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden gezonden. 

5.3 Voor de herroeping van de Koopovereenkomst kan de Koper gebruik maken van het door de Verkoper verstrekte voorbeeldformulier, dat als bijlage bij de Voorwaarden is gevoegd. De Koper kan de herroeping van de Koopovereenkomst onder meer sturen naar het adres van de zetel of de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De bepalingen van artikel 11 van deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van de herroeping. 

5.4 In geval van herroeping van de Koopovereenkomst overeenkomstig artikel 5.2 van de Voorwaarden is de Koopovereenkomst van meet af aan ontbonden. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen na de herroeping van het contract aan de verkoper worden teruggezonden. Indien de Koper de Koopovereenkomst herroept, draagt de Koper de kosten verbonden aan de terugzending van de goederen aan de Verkoper, zelfs indien de goederen wegens hun aard niet via de normale post kunnen worden teruggezonden. 

5.5 In geval van terugtrekking uit het Contract overeenkomstig artikel 5.2 van de Voorwaarden, zal de Verkoper de van de Koper ontvangen gelden binnen veertien (14) dagen na de terugtrekking van de Koper uit het Contract terugbetalen op dezelfde wijze als de Verkoper deze van de Koper heeft ontvangen. De verkoper is tevens gerechtigd de door de koper geleverde prestatie reeds bij teruggave van de goederen door de koper of op andere wijze terug te geven, mits de koper daarmee instemt en er voor de koper geen extra kosten ontstaan. Indien de koper zich uit de koopovereenkomst terugtrekt, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen aan hem teruggeeft of bewijst dat hij de goederen aan de verkoper heeft gezonden. 

5.6 De verkoper is gerechtigd de vordering tot betaling van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs. 

5.7 De verkoper heeft het recht zich op elk moment uit de koopovereenkomst terug te trekken totdat de koper de goederen heeft aanvaard. In dat geval betaalt de verkoper de aankoopprijs onverwijld aan de koper terug in contanten op de door de koper aangewezen rekening. 

5.8 Indien aan de koper samen met de goederen een geschenk wordt gegeven, wordt de geschenkovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten met de voorwaarde dat indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, de geschenkovereenkomst met betrekking tot dit geschenk ophoudt te bestaan en de koper verplicht is het geschenk samen met de goederen aan de verkoper terug te geven. 

 1. Vervoer en levering van goederen 

6.1 Indien de wijze van vervoer op uitdrukkelijk verzoek van de koper is overeengekomen, draagt de koper het risico en de eventuele meerkosten van deze wijze van vervoer. 

6.2 Indien de Verkoper op grond van de Koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door de Koper in de Kooporder aangegeven plaats, is de Koper verplicht de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen. 

6.3 Indien het om redenen aan de zijde van Koper noodzakelijk is de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de order vermeld te leveren, betaalt Koper de kosten verbonden aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan een andere wijze van levering. 

6.4 Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder dient de Koper de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren en bij eventuele gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. In geval van een breuk in de verpakking die wijst op ongeoorloofde binnendringing in de zending, mag de koper de zending niet van de vervoerder aannemen. 

 1. Rechten van gebrekkige uitvoering 

7.1 De rechten en verplichtingen van de contractanten met betrekking tot de rechten van gebrekkige nakoming worden beheerst door de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften (met name de artikelen 1914 tot 1925, 2099 tot 2117 en 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek). 

7.2 De Verkoper staat er jegens de Koper voor in dat de Goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. In het bijzonder is de verkoper jegens de koper aansprakelijk dat op het tijdstip waarop de koper de goederen overnam: 

 • 7.2.1. de goederen de tussen partijen overeengekomen kenmerken bezitten en, bij gebreke van een overeenkomst, de door de verkoper of de fabrikant beschreven kenmerken bezitten of door de koper, gezien de aard van de goederen en op grond van de door hen gevoerde reclame, worden verwacht,
 • 7.2.2. de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij volgens de verkoper bestemd zijn of waarvoor zij gewoonlijk worden gebruikt,
 • 7.2.3. de goederen in kwaliteit of afwerking overeenstemmen met het overeengekomen monster of specimen indien de kwaliteit of afwerking werd vastgesteld aan de hand van het overeengekomen monster of specimen,
 • 7.2.4. de goederen in de juiste hoeveelheid, maat of gewicht zijn; en
 • 7.2.5. de goederen voldoen aan de eisen van de wetgeving. 

7.3 Het bepaalde in artikel 7.2 van de voorwaarden is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht aan het gebrek waarvoor de lagere prijs is overeengekomen, aan slijtage veroorzaakt door normaal gebruik van de goederen, aan een gebrek aan tweedehands goederen dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden toen zij door de koper werden overgenomen, of indien dit voortvloeit uit de aard van de goederen. 

7.4 Indien het gebrek zich manifesteert binnen zes maanden na ontvangst, worden de goederen geacht bij ontvangst gebrekkig te zijn geweest. 

7.5 De rechten die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie worden door de koper geldend gemaakt op het vestigingsadres van de verkoper waar de aanvaarding van de vordering mogelijk is met betrekking tot het verkochte assortiment, of op de maatschappelijke zetel of plaats van vestiging. Het moment waarop de verkoper de gereclameerde goederen van de koper ontvangt, geldt als moment van reclameren. 

7.6 Andere rechten en verplichtingen van partijen in verband met de aansprakelijkheid van verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld in het klachtenreglement van verkoper. 

 1. Andere rechten en verplichtingen van de partijen 

8.1 De Koper verwerft de eigendom van de Goederen bij de betaling van de volledige aankoopprijs van de Goederen. 

8.2 De verkoper is niet gebonden aan gedragscodes ten opzichte van de koper in de zin van artikel 1826, lid 1, onder e), van het Burgerlijk Wetboek. 

8.3 Buitengerechtelijke behandeling van consumentenklachten wordt door Verkoper afgehandeld via het elektronisch adres . Verkoper stuurt informatie over de afhandeling van de klacht van Koper naar het elektronisch adres van Koper. 

8.4 Verkoper is gerechtigd goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De handelscontrole wordt in het kader van haar bevoegdheid uitgevoerd door het bevoegde handelsbureau. Het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens houdt toezicht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie ziet onder meer toe op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd, binnen een afgebakend toepassingsgebied. 

8.5 Koper aanvaardt hierbij het risico van verandering van omstandigheden in de zin van artikel 1765 lid 2 BW. 

 1. Bescherming van persoonsgegevens 

9.1 De Verkoper voldoet aan zijn informatieplicht jegens de Koper in de zin van artikel 13 van Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "GDPR" genoemd) met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper voor de uitvoering van de Koopovereenkomst, voor de onderhandelingen over deze Overeenkomst en voor de uitvoering van de openbare verplichtingen van de Verkoper door middel van een afzonderlijk document. 

 1. Het versturen van commerciële communicatie en het opslaan van cookies 

10.1 De koper stemt in met de verzending van informatie met betrekking tot de goederen, diensten of activiteiten van de verkoper naar het elektronische adres van de koper en stemt verder in met de verzending van commerciële communicatie door de verkoper naar het elektronische adres van de koper. De Verkoper voldoet aan zijn informatieplicht jegens de Koper in de zin van artikel 13 van de GDPR met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper voor het verzenden van commerciële communicatie door middel van een afzonderlijk document.

10.2 De Koper gaat akkoord met de opslag van cookies op zijn computer. Indien de aankoop op de website kan worden gedaan en de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van de koopovereenkomst kunnen worden nagekomen zonder cookies op de computer van de koper op te slaan, kan de koper de toestemming overeenkomstig de vorige zin te allen tijde intrekken. 

 1. Levering 

11.1 Kennisgevingen betreffende de relatie tussen de Verkoper en de Koper, in het bijzonder die betreffende de herroeping van de Koopovereenkomst, moeten per aangetekende brief worden bezorgd, tenzij in de Koopovereenkomst anders is bepaald. Kennisgevingen worden gericht aan het relevante contactadres van de andere partij en worden geacht te zijn bezorgd en effectief te zijn bij bezorging per post, met uitzondering van kennisgevingen van intrekking door de Koper, in welk geval de intrekking effectief is indien de kennisgeving door de Koper binnen de herroepingstermijn wordt verzonden. 

11.2 Een kennisgeving die door de geadresseerde wordt geweigerd, niet binnen de bewaartermijn wordt afgehaald of als onbestelbaar wordt teruggezonden, wordt eveneens geacht te zijn bezorgd. 

11.3 De partijen kunnen elkaar de gewone correspondentie per elektronische post bezorgen op het e-mailadres dat in de gebruikersaccount van de koper is vermeld of door de koper in de bestelling is opgegeven, of op het adres dat op de website van de verkoper is vermeld. 

 1. Slotbepalingen 

12.1 Indien de door de Koopovereenkomst tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door Tsjechisch recht. Dit laat de rechten van de consument uit hoofde van de algemeen bindende wetgeving onverlet. 

12.2 Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling waarvan de betekenis de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Wijzigingen van en aanvullingen op de koopovereenkomst of de voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. 

12.3 De Koopovereenkomst met inbegrip van de Voorwaarden wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4 Een voorbeeldformulier voor herroeping van de Koopovereenkomst is bij de Voorwaarden gevoegd. 

12.5 Contactgegevens van de Verkoper: leveringsadres: Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praag 4, e-mailadres: info@kitstore.nl, telefoon: +420 273 130 934

In Praag op 7 maart 2017.

Andere documenten:

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Formulieren:

Klachtenformulier